“ดรุณบรรณาลัย”  ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  หมายถึงห้องสมุดสำหรับเด็ก

ห้องสมุดแห่งนี้จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๐ พรรษา ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘    เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสถาบันราชานุกูล  ( แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการ)  ได้หารือการใช้บ้านโบราณ ๒ ชั้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล ม่วงแค  เลขที่ ๑  ซอยเจริญกรุง ๓๔ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม  เพื่อจัดสร้างเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยแห่งแรกที่จะให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กปฐมวัยปกติ และกลุ่มพิเศษของสถาบันราชานุกูล    โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณการก่อสร้างและการดำเนินงานห้องสมุดเด็ก

 

 

 

จากบ้านโบราณ สู่ ห้องสมุดหนังสือภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย
 

เนื่องจากภารกิจหลักของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก คือ  นำหนังสือสู่เด็ก  นำเด็กสู่หนังสือ มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) ในประเทศไทยในปี พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยนำรูปแบบมาจากประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น  ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอายุ ๖ เดือน ในโครงการ “อุ้มลูกนั่งตัก  สื่อรักด้วยหนังสือ  ถือเป็นอาหารสมองสำหรับเด็ก นอกเหนือจากอาหารกายและอาหารใจ จากการติดตามผลการวิจัยพบว่า  โครงการหนังสือเล่มแรกเป็นได้สร้างสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง พ่อ แม่ ลูก โดยใช้หนังสือภาพเป็นสื่อ  ผลที่ได้อีกประการคือ อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี

 ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ต้องจัดหางบประมาณซื้อหนังสือแจกให้เด็กกลุ่มเป้าหมายทุกปี ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ต้องซื้อหนังสือสำหรับเด็กมาเติมเต็มพัฒนาการที่เปลี่ยนผ่านไปทุกช่วงวัย เพราะยังไม่มีห้องสมุดเด็กโดยเฉพาะ  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างห้องสมุดเด็กขึ้น   ด้วยความร่วมมือกันของ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กกับสถาบันราชานุกูล  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก   มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สำหรับบริษัท แปลน อาร์คิเทค จำกัด  ได้มอบให้สถาปนิกหนุ่มสาวของบริษัท มารับผิดชอบการออกแบบห้องสมุดเด็ก ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์      

 

“ดรุณบรรณาลัย”   ห้องสมุดหนังสือภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย

 \


ห้องสมุดได้เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ โดยผู้มาใช้บริการประกอบด้วย ครอบครัวเด็กปฐมวัยในชุมชนม่วงแค กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
ห้องสมุดเปิดในวันพุธ – วันอาทิตย์  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์- วันอังคาร  และวันนักขัตฤกษ์)   กิจกรรมใหญ่ประจำปี คือ วันหนังสือเด็กแห่งชาติ  ๒ เมษายน  และกิจกรรมพิเศษประจำปี อีก ๓ วัน ซึ่งจะจัดในเดือนต่าง ๆ ดังนี้ เดือนมกราคม (วันเด็กแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) และเดือนธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) 

 

กิจกรรมของทางห้องสมุด

 

วันเสาร์: โลกนิทานแสนสนุกกับพี่ดรุณ


กิจกรรมวันเสาร์ เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการอ่านหนังสือนิทานให้แก่ผู้ปกครอง
และแนะนำหนังสือนิทานที่น่าสนใจสัปดาห์ละ ๕ เรื่อง และยังมีพื้นที่ให้สำหรับผู้ปกครองจิตอาสา
เพื่อนำเสนอเทคนิคการใช้หนังสือนิทานกับลูกที่บ้านอีกด้วย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือนิทานที่บ้าน 

กิจกรรมจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.

 

วันอาทิตย์: นิทานในลานหญ้า
 

กิจกรรมวันอาทิตย์ เกิดจากการใช้วรรณกรรม ๑ เรื่องเป็นฐานความคิดในการสร้างกิจกรรมประเภทต่าง ๆ
ทำให้กิจกรรมวันอาทิตย์มีทั้งการอ่านหนังสือนิทาน ร้องเพลง และให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และร่วมกันประดิษฐ์งานประดิษฐ์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
ความรักความผูกพันธ์ร่วมกันภายในครอบครัว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์หัวข้อประจำสัปดาห์
ผ่านเฟสบุ๊คและเว็บไซด์ทุกสัปดาห์ (ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม)

กิจกรรมจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.